Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/56. - 2014. december 27-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search#up

 

 

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. [Cg. 12-09-000931; 3100 Salgótarján, Kun utca 2.] mint a SIMÓKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „fa” [Cg. 12-09-003579; 3170 Szécsény, Rákóczi út 66.] Nógrád Megyei Bíróság Fpk. 98/2008/2. számú végzésével kijelölt felszámolója.

 

p á l y á z a t o t

 

hirdet az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyonelemének nyilvános értékesítésére.

A felszámolási eljárás kezdeményezésének időpontja: 2008. május 05.

 

„Szécsény I. agyag” védnevű bányatelek bányászati joga

A bányatelekre vonatkozó adatok:

A bányatelek helye: Szécsény külterülete, a volt téglagyár mellett.

A bányatelket megállapító határozat: 404/1990/3 KBE Bp.

A bányatelek területe: 21 ha 2123 m²

A bányatelek alaplapja: +190 m B8

A bányatelek fedőlapja: + 258 m B8

A bányatelek ásványi nyersanyaga: az 54/2008 (III.20.) Korm. rendelet 1/a melléklete szerinti 4100 kódszámú agyag ásvány.

A nyersanyag földtani készlete:                    1888737 m³

                     pillérben lekötött készlet:       698000 m³

                    kitermelhető készlet:             1131191 m³

 

A bánya nyersanyagát a bánya mellett korábban működtetett, jelenleg nem működő, Szécsényi téglagyár használta, de alkalmas kommunális, vagy ipari hulladéklerakók fedésére, lezárására, víz zárására, szivárgás megszüntetésére, a bánya területe pedig a bányabezárás után hulladékok átmeneti és/vagy végleges lerakására is.

 

A bánya az eddigiek során a Szécsény 0133/2; 3112; 3304 hrsz-ú kivett (anyagbánya) művelési ágú, ingatlanokat vette igénybe a kitermeléssel, de a bányatelek a Szécsény 3112; 3111; 3110; 3109; 3108; 3107; 3228 és 3227 hrsz-ú ingatlanokat is érinti. Az ingatlanok nem képezik a SIMÓKER Kft. „f.a.” tulajdonát.

 

Az agyagbánya jelenleg szüneteltetés alatt áll, a téglagyártás megszűnt, üzemen kívüli, megrongálódott, jelentős részben visszabontott.

A bánya jelenleg szünetel 2015.-ig.

    

       Irányár: 600.000,- Ft + ÁFA

    

     Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 38.100,- Ft

          

                   .      

Bejegyzett jogok és terhek:

 

A bányászati jogot – egyéb vagyonelemekkel együtt - a Credit-Faktor Pénzügyi Zrt. 134.452.135,- Ft összegű zálogjoga terheli.

                        

A bányászati jog dokumentációja a Cégközlönyben való közzétételt követő 15. nap 10 és 14 óra között előzetes egyeztetéssel felszámoló irodájában, a bányatelek Szécsény külterületén, a volt téglagyár mellett tekinthető meg.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező – a Cstv. 49. §. (3) bekezdése alá nem tartozó - természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig (szabadnapot vagy munkaszüneti napot követő első munkanap) beérkezőleg zárt borítékban kell benyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (3100 Salgótarján, Kun u. 2.) székhelyén. A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli. A borítékra kérjük szíveskedjenek feltüntetni „SIMÓKER Kft. „f.a.” Pályázat”.

 

A pályázatok érvényességének feltétele:

-         a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

         - az ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetése a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú számlára és a befizetés tényének igazolása a pályázatbenyújtás határidejéig.

           – 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

            

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásban legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontást követő vevőkijelölés vagy – ártárgyalás esetén – a ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló

értesíti.

 

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése /vevőkijelölés illetve ártárgyalás/ után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződést a felszámolóbiztos által megbízott ügyvéd készíti el.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-2015529 számú bankszámlára.

A meghirdetett vagyon birtokbaadására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az Eladó – három napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A SIMÓKER Kft „fa” a teljes vételár kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: Balázs Miklósfelszámoló telefon/fax: 06 (32) 317–480.