Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/46. - 2014. október 16-i - számában jelent meg: 

http://www.e-cegkozlony.gov.hu/index.php?pagename=search

A NOVENT Kft. (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint a(z) PALOTA GARDENS Építő Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 01 09 917147] 1173 Budapest, Összekötő út 2.) kijelölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a cég ingatlanainak  nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2011. október 17.

A pályázható ingatlanok:

A Budapest XV. kerület, belterület 98089/98 - 102 helyrajzi számú, 5 db egyenként 1501 m² beépítetlen terület ingatlanonként 1491/1501 tulajdoni hányaddal.

Az ingatlancsoport, a Régi Fóti út és a Mogyoród útja kereszteződésénél fekvő 98089 helyrajzi főszámú fejlesztési terület részei, „albetétei”.

A meghirdetett ingatlanok (98089/98-102 hrsz.). ennek az – eredetileg lakópark céljára felosztott - teleksornak az északi részén helyezkednek el. Az egyenként 1501 m² alapterületű, összesen 5 db építési telek mindegyike a Palota Gardens-Építő Kft. "f.a." (székhely: 1173 Budapest, Összekötő utca 2.) 1491/1501 tulajdoni hányadú, és a KER-BÉR Kft. (1031 Budapest, XVII. kerület, Lőpormalom utca 2. 1/3.) 10/1501 tulajdoni hányadú - osztatlan, közös tulajdonában van.

A térségben tervezett lakópark – melynek a megpályázható ingatlanok is részét képezték – építési engedélyei információnk szerint lejártak.

Jelenleg az egymás mellett elhelyezkedő, téglalap alaprajzú földrészleteken (csakúgy, mint a teljes fejlesztési területen) az előző évek mezőgazdasági művelésének nyomai láthatóak.

Általános közműhelyzet:

Az ingatlanok közvetlen közelében – a Régi Fóti út mellett, s részben a Mogyoród útján – az elektromos-, gáz-, ivóvíz-, tüzivíz-, szennyvízcsatorna-, telefonhálózat kiépített.

Az ingatlanok egy tételben pályázhatók.

Irányár: 89.642.000,- Ft (tárgyi adómentes)

Ajánlati biztosíték (bánatpénz) 2.889.260,- Ft

Az ingatlanok terhei:

  • az MKB Bank Zrt.. – 7.000.000.000,- Ft -  egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog;
  • LÁKÓ-BÉR Kft.. – haszonélvezeti jog - 2015. február 22-ig;
  • LÁKÓ-BÉR Kft.  – elővásárlási jog;
  • ELEPHANT EUROPE LTD. – 5.000.000.000,- Ft – egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog.

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az ingatlanok a felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a helyszínen a megjelenést követő 12. napon 13 – 15 óra között tekinthetők meg.

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a  felszámolóbiztos (3100 Salgótarján, Kun  utca 2.) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: PALOTA GARDENS  Kft „.f.a.”. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlájára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti el.

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 30 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett ingatlanok birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetését követő földhivatali bejegyzéssel száll  át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.

***