Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 32014/38. szám - 2014. augusztus 21-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft., (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun u. 2. mint a SILVER-Sol Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 01 09 927494] 1106 Budapest, Maglódi út 26.) kijelölt felszámolója(a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2014. március 14.),

 

1/2014. számú pályázati felhívását

 

teszi közzé a cég ingatlanának nyilvános értékesítésére.

Törökszentmiklós belterületén, Tényői út 43. szám alatt jelenleg is működő büfé felépítmény, bejegyzett földhasználati joggal.

Az épület összközműves, könnyűszerkezetes kialakítású, kis részben téglából épült.

Az ingatlanhoz földterület nem tartozik, a büfé berendezési tárgyait az irányár nem foglalja magában.

Az ingatlan részletes adatai:

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Tényői út 43.; 6034/A hrsz.

Az építmény alapterülete: 68 m2.

Tulajdoni forma: társasági

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlant egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 59 462 400 Ft erejéig.

Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

Az ingatlant végrehajtási jog terheli 3 263 261 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság 1438 Budapest, Pf.: 512.

Az ingatlan irányára: 800.000 Ft +ÁFA

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 50.800 Ft

Az ingatlan a Cégközlönyben való közzétételt követő 13. nap 10 és 12 óra között felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a megtekinthetők.

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. irodahelyiségében(3100 Salgótarján, Kun u. 2).

A borítékra kérjük ráírni: „ SILVER-Sol Kft „fa” Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

-az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

– a felszámoló által elkészíttetett adásvételi szerződéstervezetben meghatározott feltételek elfogadása.

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el.

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett telek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: Balázs Miklós felszámolónál [3100 Salgótarján, Kun u. 2.,Tf: 36 32 317-480].

                                                   ****