Pályázatok

Az alábbi pályátat a Cégközlöny 2014./30. - 2014. június 26-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

A NOVENT Kft. (3100 Salgótarján, Kun utca 2.) [Cg.12-09-000931] mint a MAPIFKŐ Ipari Kőtermékeket Termelő, Gyártó és Forgalmazó Kft. „f.a.” (3175 Zsunypuszta, Kőbánya, Nagylóci külterület 0121/2 hrsz.) [Cg.12-09-005371] kijelölt felszámolója (Felszámolás kezdeményezése: 2008. február 06.)

Pályázati felhívást

tesz közzé a társaság tulajdonát képező Nagylóc – Zsunypuszta andezit kőbánya komplex értékesítésére

A meghirdetett vagyon

  • a bányászati jogot,
  • a Nagylóc külterület a 0118/2, 0118/3, 0118/4, és 0121/2 hrsz-ú ingatlanokat, illetve
  • az üzem területén telepített gépeket /lista szerint/

tartalmazza.

A bánya Nógrád megyében, ezen belül Szécsény város közvetlen vonzáskörzetében, Nagylóc községi K-i külterületi részén, Zsunypusztától ÉK-re, 1,2 km-re helyezkedik el.

Az üzemterület a Cserhát-hegység ÉK-i részén a Tepke hegyvonulathoz tartozó Zsunyi-hegy É-i nyúlványának része.

A bányatelekre vonatkozó adatok:

- A bányatelket a Salgótarjáni Bányakapitányság a KBF790/1979-1 számú határozatával jelölte ki, melyet a Budapesti Bányakapitányság a  KBF443/1992. számú határozatával módosított.

- A bányatelek területe: 9 ha, 4427 m²

- A bányatelek alaplapja + 250,0 mBf-en, fedőlapja +336,5 mBf-en helyezkedik el.

A bányatelek ásványi nyersanyaga készlete:

Földtani vagyon: 1.838.228 m³

Műrevaló vagyona: 1.771.417 m³

A haszonanyag magasépítési célra alkalmas. Mélyépítésre, mint zúzott termék (vízépítés, útépítés) használható.

A bánya területén AA minőségű andezit nem található, így útépítéseknél az útpálya szerkezetek legfelső kopórétegében nem alkalmazható.

A 2007. május 29-én kiadott ásványvagyon igazolás szerint a kőzet térfogatsúlya 2,38 t/m³.

A MAPIFKŐ Kft. műszaki - üzemi terve 2014. június 30-ig érvényes.

A kőbánya gépészeti berendezései – törő, osztályozó, szállítószalagok, hídmérleg és egyéb felépítmények - erősen elhasználódtak, felújításra szorulnak.

A kőbánya alvállalkozói szerződéssel jelenleg is működik.

A Budapesti Bányakapitányság a bányászati tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének fedezetére 14.000.000,- Ft biztosítékról rendelkezik.

Bányászati jog irányára: 77.000.000,- (tárgyi adómentes)

Ajánlati biztosíték: 2.510.000,- Ft

Gépészeti berendezések irányára: 9.500.000,- Ft + ÁFA

Ajánlati biztosíték: 561.950,- Ft

Földterület irányára: 5.000.000,- Ft /tárgyi adómentes/

Ajánlati biztosíték: 250.000,- Ft

A bányászati jog, a gépészeti berendezések, és a földterület egy tételben pályázható úgy, hogy az ajánlati árat tételenként is meg kell határozni.

Az ajánlati biztosítékok együttes összege: 3.321.950,- Ft

Az S200DC Röpítő-törőgépet 55.000.000,- Ft zálogjog terheli a CIB Közép Európai Nemzetközi Bank Zrt-nél.

A pályázatot zárt borítékban a cégközlönyi közzétételt követő 18. nap 14 órájáig beérkezőleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun utca 2. sz. alatti irodájába.

A meghirdetett vagyon a megjelenést követő 13. napon 9 – 14 óra között a felszámolóval történő előzetes egyeztetéssel tekinthető meg.

A pályázatok érvényességének feltétele:

– a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár meghirdetett tételenként történő egyértelmű megjelölése;

– az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a MAPIFKŐ Kft. „f.a.” 11741062-20032551 számú számlájára és a befizetés tényének igazolása a pályázatbenyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása;

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti el.

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741062-20032551-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett vagyon birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.

***