Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlüny 2014/22. - 2014. május 01-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.),  mint az RNR MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság" felszámolás alatt" (4028 Debrecen, Hadházi út 86.B. ép. fsz.1.; cégjegyzékszáma: 09- 09-024373) kijelölt felszámolója (a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2013. június 11.)

 

1/2014. számú nyilvános pályázati felhívását

 

teszi közzé a cég  alábbi fim-zenei szórakoztató eszközeinek nyilvános értékesítésére:

 

2 400 db cd-tok, 42 000 db dvd-tok, 115 db műsoros papírtokos dvd film, 86 db 3cd-s karácsonyi műsoros zene, 107 db karácsonyi műsoros zene cd, 8 000 db papírtokos műsoros zene cd, 4 050 db keménytokos műsoros cd, 9 000 db műsoros magnókazetta zene, és 11 800 db műsoros cd korong, tartó nélkül.

Az eszközök kb. 30 %-a sérült, törött.

A teljes készlet csak egyben pályázható.

Irányár: 1 759 000,- Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz 5 %):  87 950,- Ft

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A meghirdetett vagyonelemek a Cégközlönyben való közzétételt követő 13. nap 10 és 12 óra között a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg.

 

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít, a többi pályázó részére, illetve eredménytelen pályázat esetén valamennyi pályázó részére 8 munkanapon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. Ha az adásvételi szerződés a pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlati biztosíték összege az adásvételi szerződés megkötését követően a vételárfizetés és a szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek teljesítésének biztosítékául, foglalóként szolgál.

           

A megvásárlásra kínált ingatlanra és gépjárműre vonatkozóan a felszámoló a kellékszavatossági felelősséget kifejezetten kizárja, azok megtekintéséről, állapotuk megismeréséről a pályázó saját érdekkörében és felelősségére gondoskodhat. Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A vagyontárgyakról részletes dokumentáció (értékbecslés) áll rendelkezésre, amely egyeztetett időpontban a felszámoló irodájában ingyenesen megtekinthető, ellenérték fejében arról másolat készíthető.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft.(4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15.) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: RNR MÉDIA Kft..fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

A pályázatot a felszámoló akkor tekinti határidőben érkezettnek, ha:

1. a pályázati anyagot a NOVENT Kft. címére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15), legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján postára adják, vagy

2. személyesen - átvételi elismervény ellenében -, a felszámoló irodájában, legkésőbb a pályázati határidő utolsó napjának (déli) 12 órájáig leadják.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát vagy e tény hitelt érdemlő igazolását, (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám),

- a megvásárolni kívánt vagyontárgyak nettó és bruttó ajánlati árának egyértelmű megjelölését,

- az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a Novent Kft. által OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlájára, közlemény rovatba feltüntetni a „RNR MÉDIA Kft.” „f.a.” cégnevet, és a pályázati felhívás számát (1/2014.)

-  A befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett vagyonelemek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: Dr. Kemény Valéria felszámolónál [4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15.,telefon: 06-30/550-3724].