Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/22. - 2014.május 01-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.),  mint a Korlátolt Felelősségű Társaság"felszámolás alatt"  (5310 Kisújszállás, Malom út 37.; cégjegyzékszáma: 16 09 007102) kijelölt felszámolója (a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2013. május 24.)

 

2/2014. számú nyilvános pályázati felhívását

 

teszi közzé a cég varrodai eszközeinek nyilvános értékesítésére.

 

1. Textima ipari gyorsvarrógép 2 darab

Irányár: 24 500 Ft + áfa / darab

Bánatpénz: 1 225 Ft

 

2. Textima 5 szálas interlock ipari varrógép 2 darab

Irányár: 38 500 Ft + áfa / darab

Bánatpénz: 1925 Ft

 

3. Egyenes gomblyukazó gép 1 darab

Irányár: 56 000 Ft + áfa

Bánatpénz: 2 800 Ft

 

4. Juki gombozó gép 1 darab

Irányár: 31 500 Ft + áfa

Bánatpénz: 1 575 Ft

 

5. Ipari gőzvasaló Futurac

Irányár: 35 000 Ft + áfa

Bánatpénz: 1 750 Ft

                                

A gépek átlagos életkora 25 év. A varrodai gépek nem terheltek.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

Az egyidőben több eszközre pályázók előnyt élveznek.

 

Az ÁFA körbe tartozó pályázók a 2007. évi CXXVII. törvény szerint fordított adózásra vonatkozó előírásai szerint pályázhatnak.

 

A meghirdetett vagyonelemek a Cégközlönyben való közzétételt követő 10. nap 10 és 12 óra között a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg.

 

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 15. napon 12 óráig zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft.(4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15.) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: „KOVÁCS ÉS TÁRSA Kft..fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám, aláírási címpéldány másolatban), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- a tételenkénti ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a  Novent Kft. által OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlájára, közlemény rovatba feltüntetni a „KOVÁCS ÉS TÁRSA „Kft. „f.a. cégnevet, a pályázat számát (2/2014.),valamint  az eszköz megnevezését, amelyre a bánatpénz befizetése történt.

-  A befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett vagyonelemek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: Dr. Kemény Valéria felszámolónál [4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15.,telefon: 06-30/550-3724].