Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/10. - 2014. február 27-i -  számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a FORTREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” (Cg.: [01 – 09 - 264384]; 1112. Budapest, Kőérberki út 36.) kijelölt felszámolója

Felszámolás kezdeményezésének időpontja:  2009. december 11.

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyonelemének  nyilvános értékesítésére.

 

Követelés

Magánszeméllyel szembeni peresített, a Fővárosi Törvényszék  - nem jogerős – ítéletén alapuló 81.700.000 Ft + járulékai követelés

Irányár:   névérték

Ajánlati biztosíték:  2.651.000 Ft

 

A követelés dokumentumai a felszámoló irodájában tekinthető meg.

 Nyomdaipari gép

      Agfa Accuset 43A filmhívó + filmlevilágító  (felújításra szorul)

      Munkaszélesség: 35 cm

 

      Irányár:  80.000 Ft +ÁFA

      Ajánlati biztosíték:   5.080 Ft

  

 

A nyomdaipari gép a megjelenést követő 12. napon 9 – 12 óra között a felszámolóval történő előzetesen egyeztetett helyszínen, a követelés dokumentumai a felszámolónál tekinthető meg.

 

Az  adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A hirdetett gép nem terhelt.

 

A pályázatokat a hirdetmény cégközlönyi közzétételét követő 18. nap 12 óráig  beérkezőleg zárt borítékban kell benyújtani a NOVENT Kft. 3100 Salgótarján, Kun u 2. sz. alatti székhelyén. A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a Kiíró nem értékeli.

 

A pályázatok érvényességének feltétele:

 

- a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

- a tételes  ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló által vezetett  11741000-20155229 számú számlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig;

- 30 napos ajánlati kötöttség vállalása;

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerül sor.

 

A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról.

 

Több megfelelő, azonos értékű – az ajánlati ár tekintetében maximum 10 %-kal eltérő - pályázat esetében e pályázók között ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételéről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak ezirányú szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bek. alapján                       a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázatbontást követő vevőkijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől illetve ártárgyalástól való távolmaradás, vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

Az adásvételi szerződés megkötésére a vevőkijelölés után 10 munkanapon belül kerül sor.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú bankszámlára.

 

A meghirdetett vagyon birtokbaadására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az Eladó – három napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével és a birtokbaadással száll át.

A FORTREND Kft „fa” a teljes vételár kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában érvénytelennek nyilvánítsa.

 

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun utca 2,  telefon/fax: 06-32-317-480.