Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 57. szám - 2013. szeptember 19-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a FORTREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” (Cg.: [01 – 09 - 264384]; 1112. Budapest, Kőérberki út 36.) kijelölt felszámolója (Felszámolás kezdeményezésének időpontja:  2009. december 11.)

 

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyonelemeinek  nyilvános értékesítésére.

 

Nyomdaipari gép

      Agfa Accuset 43A filmhívó + filmlevilágító

      Munkaszélesség: 35 cm

 

      Irányár:  130.000 Ft +ÁFA

      Ajánlati biztosíték:   8.255 Ft

 

Üzletrész

 

SC FORTREND Gifts s.r.o. társaságban (Románia, Nr. De inregistrate J23/327/20006, CUI: 18409424) lévő 29 000 000 Ft névértékű, 100 %-os tulajdoni arányt képező üzletrész.

 

      Irányár:  5 000  Ft

          Ajánlati biztosíték:     250 Ft

 

Gépjármű

 

     Mercedes Benz (D) típusú személygépkocsi

     Rendszám:  KOM-059

     Gyártmány: Mercedes Benz (D)

     Típus:  ML 320 CDI Aut.

     Gyártási év: 2006.

     Műszaki vizsga: 2015.03.18.-ig érvényes

     Futásteljesítmény:  240.000 km

     Felszereltség (információs rendszer, ABS kipörgésgátló, tempomat

 

 

     Irányár:  4.600.000 Ft

     Ajánlati biztosíték:  230.000 Ft  

  

 

A nyomdaipari gép és gépjármű a megjelenést követő 12. napon 9 – 12 óra között a felszámolóval történő előzetesen egyeztetett helyszínen, az üzletrész értékeléséről készült szakvélemény a felszámolónál tekinthető meg.

 

Az  adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A hirdetett gép és üzletrész nem terhelt.  A gépjárművet a NAV Dél-budapesti Adóigazgatóság  16.040.587 Ft összegű egyetemleges VH joga terheli.

 

A pályázatokat a hirdetmény cégközlönyi közzétételét követő 18. nap 12 óráig  beérkezőleg zárt borítékban kell benyújtani a NOVENT Kft. 3100 Salgótarján, Kun u 2. sz. alatti székhelyén. A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a Kiíró nem értékeli.

 

A pályázatok érvényességének feltétele:

 

- a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

- a tételes  ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló által vezetett  11741000-20155229 számú számlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig;

- 30 napos ajánlati kötöttség vállalása;

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerül sor.

 

A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról.

 

Több megfelelő, azonos értékű – az ajánlati ár tekintetében maximum 10 %-kal eltérő - pályázat esetében e pályázók között ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételéről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak ezirányú szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bek. alapján                       a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázatbontást követő vevőkijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől illetve ártárgyalástól való távolmaradás, vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

Az adásvételi szerződés megkötésére a vevőkijelölés után 10 munkanapon belül kerül sor.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú bankszámlára.

 

 A meghirdetett vagyon birtokbaadására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az Eladó – három napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével és a birtokbaadással száll át.

A FORTREND Kft „fa” a teljes vételár kifizetéséig fenntartja tulajdonjogát.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában érvénytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun utca 2,  telefon/fax: 06-32-317-480.