Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2013/51. szám - 2013. augusztus 08-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

A NOVENT Kft. (Cg.:12-09-000931), 3100 Salgótarján, Kun u. 2. mint a Farkas István Építőipari,  Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.: 12-06-005608); 2687 Bercel, Mikszáth út 16.) kijelölt felszámolója

A felszámolás kezdeményezés időpontja: 2012. július 04.

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé a társaság gépeinek és készleteinek nyilvános értékesítésére.

 

  

I.    Gépek, berendezések  (lista szerint)

 

         2 db téglavágógép, betonkeverő, kézi kisgépek, állvány padlók (10 db), vasállványok (8 db)

          

         Irányár: 240.000 Ft  + ÁFA

         Ajánlati biztosíték (bánatpénz) : 15.240 Ft

 

         A meghirdetett eszközök egy tételben pályázhatók.

 

Az ÁFA körbe tartozó pályázók a 2007. évi CXXVII. törvény szerint a fordított adózásra vonatkozó élőírásai szerint pályázhatnak.

 

A gépek, berendezések nem terheltek.

  

A gépek, berendezések a közzétételt követő 13. napon 10 – 12 óráig a felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a helyszínen megtekinthetők.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Kft. (3100 Salgótarján, Kun u. 2.) székhelyén. A borítékon kérjük feltüntetni „Pályázat Farkas István Bt. „f.a.” A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a  kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

 

-    a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

-  15.240 Ft ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló által vezetett 11741000-20155229

    számú bankszámlájára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig,

-  30 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult  vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

  

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen  jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett 11741000-20155229 számú bank számlára.

 

A meghirdetett eszközök birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének  kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.