Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 47. szám - 2013. július 11-i - számában jelent meg: 

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft.,(Cg.:[12 09 000931] 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint az  R. D. SANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  „felszámolás alatt” (2660 Balassagyarmat, Zichy u. 11.; cégjegyzékszáma: 12 09 004463; adószáma: 13321897-2-12) kijelölt felszámolója  (a felszámolás kezdő időpontja: 2012. szeptember 6.)

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé a cég vagyonának nyilvános értékesítésére.

 

 

Használt ruha készlet

 

A több mint 4 éve műanyag zsákokban tárolt,  különböző minőségű ruhák kb. 20%-a beázott, a készlet (karton, műszálas, pamut, női, férfi ruhák) főleg felsőruházati termékekből áll.

A készlet mennyisége: 17 tonna

 

A készlet irányára: 1 050 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz):  52 500 Ft

 

A készlet a Cégközlönyben való közzétételt követő 12. nap 10 és 12 óra között felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a tárolás  helyszínén tekinthető meg.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 15. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. 3100 Salgótarján, Kun u. 2. székhelyén. A borítékra kérjük ráírni: „R D Sansz Kft. „fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig,

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

 

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A vételárról készült számla adóalanyok esetében a fordított adózás szabályai szerint kerül kiállításra.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20155229-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett készlet birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének  kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: Balázs Miklós felszámoló [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

 

* * *